Priecājamies Jūs redzēt!
30

Garantija / Serviss un Preču atgriešana

Garantija
Garantijas termiņi:
 • 24 mēneši fiziskām personām;
 • 12 mēneši juridiskām personām.
Garantijas pretenzijas netiek pieņemtas, ja materiāla defekti ir:
 • nodilums ikdienas lietošanas vai citas dabiskas nolietošanās dēļ;
 • preces stāvoklis vai tās bojājumi ir radušies, nepievēršot uzmanību riskam, kas ir saistīts ar nepareizu apiešanos, uzglabāšanu vai uzstādīšanu, neievērojot uzstādīšanas vai apiešanās norādījumus, saistīti ar iekārtas pārslogošanu, savlaicīgi neveiktu iekārtas apkopi;
 • preces stāvoklis vai tās bojājumi ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem, jo īpaši ar ārējo ietekmi, kas nav noteikta līgumā, vai, ja preces tiek lietotas citā veidā, kā noteikts iekārtas lietotāja rokasgrāmatā vai neatbilst to parastajai lietošanai.
Preču atgriešana
Ja Jūs vēlaties atgriezt preci:
 • aizpildiet "atgriešanas veidlapu" un nosūtiet to mums:
  • Pa pastu Katrīnas iela 7, Rīga, LV-1045;
  • Pa e-pastu uz adresi info@incom90.lv
  Pēc pieprasījuma saņemšanas mēs ar Jums sazināsimies 1 darba dienas laikā un vienosimies par Jums visērtāko preču atgriešanas veidu.
 • Maksājums tiks atgriezts Jums likumā paredzētā kārtībā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atgrieztās preces saņemšanas.
Precēm, kas tiek atgrieztas atpakaļ, jāatbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem:
 • Precēm jābūt oriģinālā, nebojātā iepakojumā;
 • Precēm jābūt nelietotām un bez bojājumiem;
 • Preču ārējam stāvoklim jābūt bez bojājumiem (nebojātas etiķetes, aizsargsegums u.c.);
 • Precēm jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā tās tika saņemtas piegādes laikā.
Preces, kas tiek atgrieztas atpakaļ, ir jāatgriež kopā ar šādiem dokumentiem:
aizpildītu "atgriešanas veidlapu", iegādes dokumentiem, garantijas talonu (ja tas tika saņemts).
Ja atgriežamā prece ir bojāta, mēs apņemamies: novērst preces bojājumus vai atgriezt samaksu par saņemtajām precēm, ievērojot Latvijas tiesību aktus un mazumtirdzniecības nosacījumus.
Juridiskā informācija
 • Sīkdatnes
 • Personu datu aizsardzība
 • Izmaiņas
 • Tīmekļa vietnes izmantošanas nosacījumi
 • Autortiesības
 • Kontakti
© Incom90 2016 Katrinas Str 7, Riga, Latvia. LV1045
Ph. (+371) 29226879, (+371) 67326112
Darba laiks
9:00-17:00
izņemot brīvdienas
un svētku dienas
ieeja sistēmā
login
password
reģistrācija palīdzībapopulārākās preces
Preču grupas
informācija
pirkuma nosacījumi